Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения За декларирани данни info
Издаване на удостоверения За дължим размер на патентен данък info
Издаване на удостоверения За дължимите данъци и лихви от наследодател info
Издаване на удостоверения За наличие или липса на задължения по ЗМДТ info
Издаване на удостоверения За платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци info
Издаване на удостоверения За платен данък върху превозни средства info
Издаване на удостоверения Издаване на удостоверение по чл.87, ал.10 от ДОПК info
Издаване на удостоверения Издаване на удостоверение по чл.87, ал.11 от ДОПК info
Приемане на декларации За облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти - чл. 14 от ЗМДТ info
Други Издаване на копие от подадени данъчни декларации info
Гражданско състояние и регистрация 8704. Издаване на удостоверение за семейно положение info
Гражданско състояние и регистрация 8709. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена info
Гражданско състояние и регистрация 8710. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес info
Гражданско състояние и регистрация 8728. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година info
Гражданско състояние и регистрация 8729. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година info
Гражданско състояние и регистрация 8733. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца info
Гражданско състояние и регистрация 8735. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес info
Архитектура и проектиране 4011. Издаване на незаверени копия от документация, съхранявана в „Архив” info
Архитектура и проектиране 4013. Заверка на копие на документ от технически архив info
Архитектура и проектиране 8102. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми info
Архитектура и проектиране 8105. При искане за процедиране и одобряване на подробен устройствен план (ПУП) или изменение на ПУП в урбанизирана територия info
Архитектура и проектиране 8106. При искане за процедиране и одобряване на подробен устройствен план (ПУП) или изменение на ПУП извън урбанизирана територия info
Архитектура и проектиране 8109. Издаване скица-виза за проучване и проектиране info
Архитектура и проектиране 8110. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове info
Архитектура и проектиране 8111. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива info
Архитектура и проектиране 8116. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж info
Архитектура и проектиране 8120. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж info
Архитектура и проектиране 8126. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти info
Архитектура и проектиране 8127. Издаване на удостоверения за идентичност на договорите при продажба на жилища и др. info
Архитектура и проектиране 8150. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени плановe info
Архитектура и проектиране 819. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство info
Архитектурно-строителен контрол 8103. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти info
Архитектурно-строителен контрол 8104. Издаване на разрешение за строеж info
Архитектурно-строителен контрол 8114. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти-консултанска фирма info
Архитектурно-строителен контрол 8117. Удостоверение за заварени строежи по & 21 от ЗУТ (за един брой) info
Архитектурно-строителен контрол 8118. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация info
Архитектурно-строителен контрол 8121. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени - консултанска фирма info
Архитектурно-строителен контрол 8122. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект - комплексен доклад info
Архитектурно-строителен контрол 8123. Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж-ОЕС info
Архитектурно-строителен контрол 8135. За одобряване на комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ info
Архитектурно-строителен контрол 8139. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти-ОЕС info
Архитектурно-строителен контрол 8140. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени - ОЕС info
Архитектурно-строителен контрол 8141. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект - ОЕС info
Архитектурно-строителен контрол 8142. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV категория info
Архитектурно-строителен контрол 8145. Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж - консултанска фирма info
Архитектурно-строителен контрол 8149. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство info
Архитектурно-строителен контрол 8151. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти info
Архитектурно-строителен контрол 8153. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи info
Архитектурно-строителен контрол 8154. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от V категория info
Архитектурно-строителен контрол 9604. Заявление за одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне на слънцезащитни устройства и подиуми по чл. 56 от ЗУТ и чл. 41 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на Територията на община Благоевград info
Кадастър, регулация и земеразделяне 8101. Издаване на скици за недвижими имоти info
Кадастър, регулация и земеразделяне 8107. При заявление за процедиране и одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план info
Кадастър, регулация и земеразделяне 8108. Отразяване в разписния списък към кадастралния план на промени в собствеността info
Кадастър, регулация и земеразделяне 8110. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове info
Кадастър, регулация и земеразделяне 8115. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54 А, ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ info
Кадастър, регулация и земеразделяне 813. Изменение на ПР на основание чл.134 от ЗУТ info
Кадастър, регулация и земеразделяне 815. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот info
Кадастър, регулация и земеразделяне 8155. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство info
Кадастър, регулация и земеразделяне 818. За нанасяне на промени в специализирана кадастрална карта /допълване на кадастър/ info
Кадастър, регулация и земеразделяне Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства info
Кадастър, регулация и земеразделяне Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии info
Кадастър, регулация и земеразделяне Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа info
Кадастър, регулация и земеразделяне Попълване/поправка на кадастрален план info
Кадастър, регулация и земеразделяне Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии info
Кадастър, регулация и земеразделяне Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с оценка на сгради и подобрения върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ info
Кадастър, регулация и земеразделяне Приемане на помощен план по чл.13а, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ info
Планиране и инвестиционен контрол Издаване на разрешение за строеж info
Планиране и инвестиционен контрол Издаване на разрешение за таксиметров превоз info
Планиране и инвестиционен контрол Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация info
Планиране и инвестиционен контрол Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж - консултантска фирма info
Планиране и инвестиционен контрол Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж-ОЕС info